Gianni Montanari: Urania #1003 - Magazine

Mondadori, Magazine, Italy, 1985
Contains
The Ballad of the Flexible Bullet, 1984

more informationback to top